Úvod           Mapa       Vyhledávání     


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz
  účetní software

úvod / účetní software 


PROGRAM PRO PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Jedná se o plně kompatibilní program s pokladním systémem Winshop. Data je možno pořizovat jak přímým vkládáním dat do účetního deníku, tak i formou importů z modulů pokladního systému Winshop dle předem definovaných předkontací.

Program je určen pro kompletní vedení podvojného účetnictví pro neomezené množství firem.


Účetní deník

Program umožňuje velmi přehledné a komfortní vkládání dat do účetního deníku. Strukturu dat je možno uživatelsky definovat do sborníků dle jednotlivých dokladových řad účetních dokladů. Při práci s účetním deníkem je možno data prohlížet dle libovolného třídění, event. filtrů (číslo dokladu, částka MD, částka Dal, účet MD, účet Dal, firma atd.).

Komfort práce s účetním deníkem dodává konfigurace přenosu údajů deníku, a to jak čísel účtů, DUZP, dat splatnosti, případu, textu účetní operace. Výhodou programu je přímý vstup do saldokonta při pořizování dat, což umožňuje okamžitou kontrolu párování účetních zápisů (předpis x platba). Program automaticky kontroluje formální správnost vložených dat - vyrovnanost účetního zápisu, správnost zdaňovacího období DPH, kursy cizí měny atd. Účetní zápisy lze pohodlně členit na zakázky a organizační útvary.


DPH

Záznamní povinnost k DPH je tvořena automaticky ze zápisů do účetního deníku. Záznamní povinnost respektuje ustanovení zákona o DPH, např. odpočet DPH z dovozu nebo členění zdanitelných plnění na plnění osvobozená, vývoz zboží a vývoz služeb včetně výpočtu koeficientu dle § 20. Program automaticky provádí zaúčtování jednotlivých analytických účtů DPH na zúčtovací účet daňové povinnosti nebo pohledávky z titulu nadměrného odpočtu. Data lze uzamknout tak, aby pozdějšími úpravami účetních zápisů nedošlo ke změnám v záznamní povinnosti. Program automaticky vytiskne daňové přiznání k DPH na předepsaném formuláři MF.


Saldokonto

Saldokonto je členěno na saldokonto tuzemské a zahraniční, dodavatelské a odběratelské. Z menu saldokonta lze přímo vstupovat do účetního deníku a provádět potřebné korekce párování. Výhodou této funkce je snadné a rychlé provádění dokladové inventarizace účtů. Saldokontní zápisy lze při prohlížení třídit dle čísla účtu, párovacího údaje, firmy nebo částky v Kč nebo cizí měně, eventuelně použít filtry (všechny zápisy, vyrovnané nebo nevyrovnané).


Tiskové sestavy

Tiskové sestavy účetního deníku lze tvořit jak chronologicky, tak i podle číselných řad dokladů nebo období. Stejným způsobem se vytváří sestavy hlavní knihy. Tyto sestavy lze omezit na tisk podle sborníku dokladové řady (pouze u účetního deníku), dále na tisk podle čísla účtu, útvaru nebo období.

Program umožňuje vytisknout potřebné sestavy z účetní evidence, kterými jsou:
předvaha
výsledovka
rozvaha
deník
hlavní kniha
pokladní kniha
pokladní doklady
interní doklady
účetní předpis (jako příloha k dokladu o jeho zaúčtování)
daňový výkaz DPH
saldokonta

Sestavy saldokonta lze tvořit podle různých výběrových kritérií, např. podle období, čísla účtu, firmy a párovacího údaje.

stav konta (obratová tabulka)
knihy faktur
zakázky
číselník firem
účtový rozvrh
sborníky dokladových řad
výkaz zisků a ztrát (na předepsaném tiskopisu)
rozvaha (na předepsaném tiskopisu)

Tyto sestavy lze tisknout nejen ze samostatného menu, ale i přímo z účetního deníku. Program podporuje tisk sestav na všech běžně dostupných jehličkových, inkoustových a laserových tiskárnách.


Rádi pro Vás připravíme prezentaci programu.
Kontaktujte nás: info@1du.cz
   © 1. daňová a účetní s.r.o.
Design by Petr Kvapil