Úvod           Mapa       Vyhledávání     


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz
  služby

úvod / služby 


Nabídka služeb v oblasti účetnictví zahrnuje:

 • vedení podvojného a jednoduchého účetnictví s využitím PC,
 • zpracování měsíčních účetních uzávěrek umožňujících průběžné sledování stavu majetku a výsledků podnikání,
 • roční účetní závěrku, tj. vyplnění zákonem stanovených výkazů (rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy, cash-flow),
 • inventarizaci majetku a závazků po uplynutí účetního období,
 • sestavení vnitropodnikových směrnic (oběh dokladů, odpisové plány, postupy účtování atd.) v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví,
 • kompletní vedení knih jízd, a to i zpětně.
 • vedení mzdové agendy, tj. výpočet mezd, evidence mzdových listů, stanovení odvodů záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění,
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou,
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně zákonem stanovené záznamní povinnosti,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob,
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani,
 • poskytování informací o termínech a výši daňových povinností poplatníka (zálohy na daň z příjmů, zálohy na silniční daň)
 • zastoupení poplatníka v případě provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou.

Vaše účetnictví bude zpracováváno počítačovým programem zhotoveným na zakázku. Proto vždy obdržíte účetní výstupy (tiskové sestavy) dle Vašich představ. Vybrané účetní výstupy poskytujeme i v jazyce anglickém a německém.

Dále nabízíme provádění auditu, tj. nezávislé posouzení věcné a formální správnosti účetnictví a účetní závěrky akreditovaným auditorem.

Podle požadavků lze navázat na Vaše stávající účetnictví, popř. zavést účetnictví nové. Je možno dojednat zpětnou rekonstrukci účetnictví včetně daňového přiznání a auditu.

 

Nabídka služeb v oblasti daňového poradenství zahrnuje:

 • odklad podání daňového přiznání,
 • záruku správnosti údajů obsažených v daňovém přiznání,
 • podávání výkladů k daňovým záležitostem, opatřených kulatým razítkem daňového poradce.

Ceny účetních služeb jsou koncipovány po konkrétnějším seznámení s objemem zpracovávaných dokladů, kdy bude dohodnuta oboustranně přijatelná paušální nebo položková měsíční částka garantovaná po celou dobu následujícího účetního období. Cena za poskytování daňového poradenství a provádění auditu vychází z hodinové náročnosti zpracování.

 

Nabídka ostatních ekonomických služeb zahrnuje:

 • tržní oceňování podniku,
 • finanční analýzu a ekonomické plánování (zejména při zpracování žádostí o úvěr),
 • zprostředkování zdrojů financování (výběr bankovní instituce, zastoupení při jednání o poskytnutí úvěru apod.).   © 1. daňová a účetní s.r.o.
Design by Petr Kvapil